Rreth ALS Advanced Life Support
Objektivat e përgjithshme:

Te siguroje njohuritë teorike dhe aftësitë manuale, teknike ose praktike të nevojshme për një qasje korrekte dhe specifike ndaj situatave të arrestit kardiak dhe peri-arrestit sipas udhëzimeve të Këshillit Evropian të Reanimacionit.

 

Objektivat specifike:

 

Merrni njohuri teorike dhe përditësime mbi:

Shkaqet dhe parandalimi i arrestit kardiak, njohja dhe qasja korrekte diagnostike dhe terapeutike ndaj arrestit kardiak dhe situatave peri-arrest sipas udhëzimeve të Këshillit Evropian të Reanimacionit, trajtimi i sindromit koronar akut, avantazhet dhe kufizimet e teknikave të kontrollit të rrugëve ajrore bazike dhe te avancuara në raste urgjente, njohja e shpejtë e EKG ritmet, interpretimi i hemogazanalises, trajtimi elektrik i ritmeve kardiake dhe peri-arrestit (defibrilimi, kardioversioni), farmakologjia në urgjencat kardiovaskulare.

Përvetësoni aftësi manuale, teknike ose praktike në tema të tilla si:

Reanimim kardiopulmonar i avancuar, menaxhim dhe ventilim i rrugëve të frymëmarrjes me mjete të thjeshta dhe teknika tëavancuara (maskë xhepi, ambu, maskë laringeale, intubim endotrakeal), njohje e ritmit të EKG në kushte emergjente, defibrilimi manual, kardioversion elektrik, stimulim transkutan, administrim i medikamenteve urgjente.

 

Si të përmirësohen aftësitë ndërpersonale dhe komunikuese në drejtim të:

Parashikimi i roleve në ndërhyrjet emergjente, roli i 'udhëheqësit të ekipit' në menaxhimin e një ekipi të avancuar reanimimi, bashkëpunimi i anëtarëve të ekipit, reagimet mbi ndërhyrjet e kryera, diskutimi (debriefing) pas ndërhyrjes, metodologjia e komunikimit në rast emergjence, raporti me familjen e viktimes.

Te dhena teknike

Kursi ALS është një modul trajnimi i standardizuar që zhvillohet me të njëjtin program në të gjithë Evropën dhe ndahet në dy ditë për një total prej rreth 20 orësh.

Siç theksohet më poshtë, teknikat e mësimdhënies të përdorura janë të shumta, duke kontribuar në bërjen e kursit jashtëzakonisht dinamik.

Hapësira e madhe e dedikuar ekzekutimit të drejtpërdrejtë të teknikave dhe 'lojës me role' i përgjigjet kritereve më moderne të të mësuarit për të rriturit.

 

Ekzekutimi i drejtpërdrejtë i teknikave nga pjesëmarrësit përfshin një marrëdhënie të dy instruktorëve çdo gjashtë studentë dhe një manikine, për të mësuar teknikat bazë dhe të avancuara të rrugëve të frymëmarrjes.

Gjithmonë me një marrëdhënie prej 2 instruktorësh / 6 studentësh/ një manikin i avancuar, studenti mëson menaxhimin e situatave kritike dhe zbatimin e udhëzimeve në kushte të simuluara arresti dhe arresti peri-kardiak (loje me role).

Përdorimi i manikinave 'të avancuara' lejon që 'kushtet klinike' të'pacientit' (lloji i ritmit të EKG-së, prania / mungesa e vetëdijes, aktiviteti i frymëmarrjes, pulsi karotide, etj.) të modifikohen realisht nga instruktori ne varesi te situates.

 

Materiale mësimore

Udherrefyesi i Mbështetjes së Avancuar per Jetën nga Këshilli Shqiptar i Reanimacionit (ARC) sipas udhëzimeve të KËSHILLIT EVROPIAN PËR REANIMIM, i cili do të dorëzohet afërsisht 30 ditë përpara kursit.

 

Vlerësimi

Mjetet që do të përdoren për të verifikuar të nxënit e studentëve janë:

 

Test me shkrim

Pyetësor me zgjedhje të shumëfishta (MCQ - Pyetje tëshumëfishta Choice)

 

Pyetësori, i strukturuar në mënyrë të ngjashme me pyetësorin e para-kursit të dorëzuar studentëve në momentin e regjistrimit, përfshin 30 pyetje, secila e ndarë në 4 përgjigje 'të vërteta' / 'false' (gjithsej 30 x 4 = 120 pyetje).

Pyetjet e testit përfundimtar janë dukshëm të ndryshme nga ato të testit para kursit, siç parashikon rregullorja.

Për të kaluar testin përfundimtar me shkrim, studenti duhet të japëtë paktën 75% të përgjigjeve të sakta.

 

Test aftësish

 

Në fund të ditës së parë të kursit:

- Test praktik i menaxhimit dhe ventilimit të rrugëve tëfrymëmarrjes me teknika të thjeshta dhe të avancuara (maskë laringale, intubacion trakeal)

- Test praktik i menaxhimit korrekt të sigurt të defibrilimit manual

 

Në fund të ditës së dytë të kursit:

- test praktik i menaxhimit të një skenari të avancuar të simuluar të arrestit kardiak.

 

Informacione të tjera të dobishme

Certifikimi është i vlefshëm për tre vjet. Është e mundur të marrësh një kurs rikualifikimi për ALS një ditë, brenda tre vitesh nga ekzekutimi i një kursi ALS, certifikimi i të cilit është i vlefshëm për dy vjet të tjera; më pas, kursi duhet të ri-trajtohet në tërësi.

Manekinët e përdorur për stërvitje janë të gjeneratës së fundit me sistemet më të sofistikuara të feedback-ut.

KURSI I ORGANIZUAR PER MJEKET, INFERMIERET DHE STUDENTET E MJEKESISE APO INFERMIERISE.

Rekomandohet që të keni marrë kualifikimin BLSD PROVIDER.

 

Preferohen me se shumti personel i cili punon ose synon te punoje ne te ardhmen ne departamentet e urgjences, reanimacionit, urgjences paraspitalore dhe cdo departament tjeter.